Regler

Ord

För tävlingsbruk används delvis annorlunda regler än vad som följer med spelet. Dessa tävlingsregler är de som gäller från den 14 januari 1999, dock med förändringar beslutade den 21 maj 2004, den 7 maj 2006 (med anledning av övergången till SAOL 13) och den 13 juni 2010 (enligt en motion till årsmötet). Observera att dessa regler är de som gäller för matcher som ligger till grund för den officiella ratinglistan.

För Internet-turneringar finns det kompletterande regler.

Grunder för dessa regler

Det följer naturligtvis med regler i spelet när man köper det, men de räcker inte riktigt till för tävlingsspel. Dels så måste en del regler göras klarare, framför allt reglerna om vilka ord som ska vara tillåtna att lägga. Dels så visar det sig lämpligt att införa en del helt nya regler i turneringsspel i Scrabble. Så har gjorts i engelskspråkigt Scrabble, där det finns en långvarig erfarenhet av tävlingsspel, och mycket i dessa regler är taget från de regler som Association of British Scrabble Players (Association of Premier Scrabble Players) i Storbritannien och de regler som NSA (National Scrabble Association) i Nordamerika använder.

Att lägga hela ord

De regler som följer med spelet är klara på denna punkt, men eftersom tidigare upplagor haft andra formuleringar är det säkrast att göra följande mycket viktiga punkt klar. Det är tillåtet att lägga ett helt ord med enbart nylagda brickor, så länge som man samtidigt bildar andra ord på tvären.

Så om BEHAG ligger utlagt vågrätt på spelbrädet och man har PEDAGOG på handen kan man lägga det lodrätt till vänster så att OBEHAG bildas med hjälp av o-et eller lodrätt till höger så att BEHAGA bildas med hjälp av a-et. Det går också bra att lägga det vågrätt under BEHAG så att tvåbokstavsorden BE, ED, HA, AG och GO bildas:

     BEHAG
     PEDAGOG

Särskilda tävlingsregler

Reglerna som följer med spelet gäller, utom när de motsägs av följande. [Alla punkter i detta avsnitt utom sju ändrades vid årsmötet 13 juni 2010. De fyra sista punkterna las till.]

 • Man spelar endast matcher med två spelare.
 • Arrangörerna väljer om turneringen ska spelas med antingen 25 eller 30 minuters betänketid per deltagar och parti.
 • Innan turnering ställs klockan om utefter vilken speltid som gäller och en schackklocka ska användas.
 • En spelare vars tid har gått ut får ändå fortsätta att spela, men får ett poängavdrag på tio poäng för varje påbörjad minut över maxtiden. Med digital klocka räknas 00:00 som övertid.
 • En spelare som får ett tidsöverdrag på 5 minuter har omedelbart förlorat matchen. Förloraren får poängavdrag för kvarvarande brickor och -50 poäng för tidsöverdrag. Vinnaren får avdrag för eventuellt tidsöverdrag. Förlorarens poäng justeras nedåt om poängskillnaden understiger 150, vid negativa poäng blir resultatet dock 150-0.
 • Den spelare som har fått fördel i lottningen kan välja mellan två fördelar: att få börja matchen eller att få välja hur brädet ska läggas. Brädet ska läggas så att en spelare får brädet rättvänt (inte på tvären). Den andra spelaren får den andra av dessa två fördelar.
 • Den spelare som inte börjar partiet har rätt att slå igång klockan inför första draget så snart den första spelaren har sett någon av brickorna.
 • Båda spelarna måste föra protokoll över varje drag såväl som de sammanlagda poängsummorna. Innan man slår på klockan måste man ha lagt ut sitt drag och talat om hur mycket poäng det ger. Efter att man slagit på klockan för man in den poängen och den sammanlagda poängen i sitt protokoll. Man får inte dra nya brickor förrän motståndaren har antecknat poängen i sitt protokoll, och man måste bokföra motståndarens drag innan man själv gör ett drag.
 • Genom att påbörja anteckning av motståndarens drag i sitt protokoll accepterar man draget. Vill man utmana ska man i stället stanna klockan. Man talar då om vilket eller vilka av de nyss bildade orden man vill utmana. Vid utmaning av flera ord får spelarna bara reda på om draget som helhet är giltigt eller ogiltigt, inte vilka ord som är godkända eller ej. Ordkollen kan utföras av en utsedd orddomare, eller av båda spelarna gemensamt på en dator med speciellt ordkollsprogram. Om draget är ogiltigt måste spelaren som gjorde det ta upp de utlagda brickorna igen och har förlorat sin tur. Om det är giltigt blir i stället den som utmanade bestraffad med ett poängavdrag på 10 poäng.
 • Man har inte gjort sitt drag förrän man har slagit på klockan, så det går bra att ångra sitt drag innan dess. Detta gäller även om motståndaren redan meddelat att denne vill utmana draget. Om man har glömt att slå på klockan så blir ens drag ändå försent att ångra i och med att man sticker handen i påsen för att dra nya brickor (varpå motståndaren kan hejda en för att utmana draget).
 • Om man byter brickor istället för att lägga ut ett ord ska man lägga dem på bordet upp och ner, tala om hur många brickor man byter, och därefter slå på klockan. Efteråt drar man nya brickor och lägger slutligen tillbaka de gamla brickorna i påsen.
 • När det finns färre än sju brickor kvar att dra är det inte längre tillåtet att byta brickor. Däremot är det då som alltid tillåtet att passa.
 • Ifall sex drag i rad görs utan att en ny bricka hamnar på spelplanen är spelet slut och båda spelarna får poängavdrag för de brickor de har kvar på ställen. De sätt sådana drag kan ske på är genom passningar, byten och utlägg som tas tillbaka på grund av ogiltiga ord.
 • Den som går ut slår på klockan som vanligt, eftersom motståndaren kan vilja utmana något ord. En motståndare som accepterar draget ska stanna klockan efter att ha antecknat draget i sitt protokoll. Båda spelarna kontrollerar att de har kommit fram till samma slutpoäng och signerar sina protokoll.
 • Det är tillåtet att föra vilka anteckningar som helst under spelets gång. I synnerhet är det tillåtet att pricka av vilka brickor som har gått, och man får även ha gjort i ordning en avprickningslista i förväg.
 • Om en spelare drar för många brickor ur påsen men inte hunnit titta på fler än dem som ska dras, skall överskjutande brickor läggas tillbaks i påsen.
 • Om en spelare dragit för många brickor och hunnit titta på dem får motståndaren dra så många brickor som spelaren tog för mycket, och ytterligare en bricka, och titta på dem. Motståndaren väljer sedan vilken eller vilka brickor som ska kastas tillbaks. (Om spelaren drar en bricka för mycket får motståndaren alltså dra två brickor, och välja vilken av dessa två som ska läggas tillbaks.) Motståndaren får välja mellan att dra brickorna från enbart de nyss dragna brickorna (om dessa fortfarande går att urskilja) eller bland alla spelarens brickor. Om det är färre än sju brickor kvar i påsen innan draget så får motståndaren dra ytterligare en extra bricka att välja kastad bricka från.
 • Om en spelare måste avvika för toalettbesök eller liknande, fortsätter klockan att gå som vanligt. Om möjligt ska man genomföra sådana avbrott omedelbart efter att man har spelat sitt drag, innan man dragit nya brickor.
 • En spelare har alltid rätt att se motspelarens protokoll för att kontrollera att man har noterat samma drag- och totalpoäng. Om olikheter upptäcks ska klockan pausas medan kontrollräkning sker. Klockan får även pausas om något annat inträffar under matchen som kräver ett kortare avbrott, förutsatt att båda spelarna är överens om detta.
 • Under tävlingar ska det finnas minst en i förväg utsedd domare på plats. Vid tvister eller oklarheter kan en spelare när som helst under matchen pausa klockan och tillkalla domare. Om misstag eller regelbrott har begåtts ska domaren se till att matchen kan avslutas på ett så rättvist sätt som möjligt. Omspel av matcher ska undvikas.
 • Det åligger var och en att uppvisa ärlighet, sportslighet och respekt för motspelare och funktionärer under tävlingarna.

Godkända ord

 • Den ordlista som används är den tryckta versionen av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL), men tillsammans med en tilläggslista och eventuell ändringslista. Den fjortonde upplagan (från 2015) används, förkortad SAOL 14. För ordkontroll vid ratinggrundande tävlingar används i första hand en fastställd elektronisk ordlista, anpassad enligt förbundets tilläggslista och eventuella ändringslista. Tävlingsarrangörer ska kunna verifiera att korrekt elektronisk ordlista används. I turneringsprogrammet Manfred kan man under sidan för Ordkoll se vilken ordlista som programmet använder. Visar programmet texten "Ordlista B4DFE2" så används den senaste versionen av den elektroniska ordlistan.Om en tryckt version av SAOL 14 används vid en tävling måste den kompletteras med tilläggslistan och eventuell ändringslista. Tilläggslistan består av de ord som inte står med fetstil i den tryckta dversionen av SAOL 14, men som ändå är sökbara huvudord i SAOL-appen. [Detta stycke ändrades vid årsmötena 21 maj 2004, 7 maj 2006 och 16 juni 2007. Ändringar har också skett den 15 sep 2017 i samband med införandet av en tävlingsordlista baserad på SAOL 14.]
 • Endast fetstilta ord i SAOL är tillåtna. Reglerna som följer med spelet säger att endast grundformer är tillåtna. (Detta skiljer sig från engelskspråkigt Scrabble där även böjningar är godkända.) För undvikande av svåra gränsdragningar godkänns alla uppslagsord i fetstil i SAOL, även när de egentligen är böjda former, så t.ex. är ÖGON ett godkänt ord. (Här skrivs tänkta utläggningar av brickor med versaler. En asterisk (*) framför anger att ordet inte är tillåtet.)Även ord som inte har egna uppslag utan bara nämns under andra uppslag är tillåtna så länge de där står i fetstil.När varianter eller ändelser står inom parenteser är båda varianterna tillåtna. Detta används i SAOL nästan enbart för "(s)" som anger ett frivilligt binde-s. Ett uppslag som "pär(s)|titel" gör t.ex. både PÄRTITEL och PÄRSTITEL till godkända ord.
 • Ord som innehåller tecken som inte är bokstäver kan inte läggas, som t.ex. "c/o", "abc-bok" eller "super-8". (Inte ens med hjälp av blanka brickor.)
 • Bokstäver med accenter kan läggas. T.ex. kan "allé" läggas som ALLE. Detta E behandlas som vilket E som helst, så man kan använda det som ett vanligt E i ett vinkelrätt ord eller bygga ut detta ALLE till ALLENA utan att det spelar nån roll att detta E tidigare betecknade ett é med akut accent. Motsvarande gäller grav accent som i "pietà", cirkumflex som i "crêpe", tilde som i "jalapeño" och cedilj som i "moçambikisk". Däremot ses ü som en egen bokstav. [Detta stycke kompletterades vid årsmötet 7 maj 2006.]
 • Ord med bokstäverna q, w, ü eller æ kan läggas, men bara med hjälp av en blank bricka. Ü finns endast i "müsli" och får inte ersättas med U eller Y. Æ finns i "læstadian" med flera, och får inte ersättas med ett Ä eller med AE, lika lite som W får ersättas med ett V.
 • Ett uppslag i SAOL som är en fras med flera ord definierar inga tillåtna ord. T.ex. gör uppslaget

  silk screen [sil'k skri'n] s.
  metod för tryckning

  varken *SILK eller *SCREEN till tillåtna ord. Av samma skäl är *KRETI otillåtet eftersom uppslaget i SAOL är "kreti och pleti". Däremot är PLETI ett tillåtet ord på grund av uppslaget

  pleti se kreti och pleti.

 • Under vissa uppslag framgår det på andra sätt att ordet har andra varianter. Dessa godkänns dock inte på grund av detta, eftersom det kan uppstå gränsfall då. Istället har sådana ord samlats på en särskild tilläggslista och alla ord på tilläggslistan är också godkända.