Stadgar

Stadgar för Svenska Scrabbleförbundet antagna den 14 februari 1998. Senast ändrade (tillägg av paragraf 20) den 7 maj 2006.

Förbundets namn och ändamål

§1
Svenska Scrabbleförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell sammanslutning.
§2
Förbundets ändamål är att främja intresset för spelet Scrabble, framför allt som tävlingsspel.

Medlemmar

§3
Med medlem avses fysisk person som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift för innevarande år. Till hedersmedlem kan medlemsmöte utse person som förtjänstfullt främjat förbundet eller dess syften.
§4
Varje medlem har rösträtt med en röst vid förbundets möten.
§5
Medlem, som skadar förbundets anseende eller motarbetar dess syfte kan uteslutas genom beslut av två efter varandra följande medlemsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Ett av dessa skall vara årsmöte. Förslag till uteslutning skall bifogas kallelse till möte. Uteslutning måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande.

Medlemsmöte

§6
Förbundets medlemmar skall kallas till medlemsmöte minst en gång per år. Ett medlemsmöte per år skall vara årsmöte.
§6
Medlemsmötet är förbundets högsta beslutande instans. Mellan två medlemsmöten är styrelsen högsta beslutande organ inom förbundet.
§7
Rätt att utlysa medlemsmöte tillkommer styrelsen. Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte om revisorerna eller minst en tiondel av förbundets medlemmar skriftligen kräver detta med angivande av orsak.
§8
Kallelse och övriga möteshandlingar till förbundets möten skall distribueras till samtliga medlemmar minst två veckor i förväg.
§9
Vid medlemsmöte tages beslut med enkel majoritet. Vid lika resultat har ordförande utslagsröst, förutom vid personval, när lottning sker.
§10
Årsmöte skall hållas någon gång under verksamhetsårets sex första månader. Tidpunkt för mötet fastställs av styrelsen.
Under årsmötet skall alltid följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Beslut om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötespresidium, justeringsmän och rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelse
 8. Val av styrelse
 9. Val av två revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av avgifter
 12. Fastställande av budget
 13. Propositioner
 14. Motioner
 15. Övriga frågor

Styrelsen

§11
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt andra ledamöter, samtliga utsedda av årsmötet. Övriga funktionärer kan tillsättas av styrelsen. Styrelsen sköter förbundets löpande förvaltning och är ansvarig inför medlemsmötet.
§12
Ersättare för avgående styrelseledamot utses, vid behov, av styrelsen.
§13
Rätt att utlysa styrelsemöte tillkommer styrelseledamot.
§14
Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av styrelseledamöterna deltar i beslutet.

Övrigt

§15
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§16
Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer.
§17
Förbundets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare, vilka skall vara namngivna i protokollfört beslut.
§18
Förbundets stadgar kan ändras av två efter varandra följande medlemsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Nytt förslag till stadgar skall bifogas kallelse till mötet. Stadgeändring måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande.
§19
För förbundets upplösning fordras beslut av två efter varandra följande medlemsmöten med minst 60 dagars mellanrum. Ett av dessa skall vara årsmöte. Förslag till upplösning av förbundet skall då bifogas kallelserna till dessa båda möten. Upplösning av förbundet måste bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande. Förbundets återstående tillgångar, efter gäldande av skulder, skall tillfalla ändamål som överenstämmer med förbundets. Beslut härom fattas på det sista mötet.
§20
Scrabbleförbundet har sitt säte i Stockholm.