Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
LATINER (33)
STiGARE (48)
ENTROpI (12)
TAVELRa(M) (5)
tIDSZON (2)
SaFFRaN (3)
(L)UGNANdE (5)
KAsSETT (7)
TABULER(A) (1)
ELEGISk (2)
DITRESA (54)
BASTANT (8)
ANIMISm (1)

Nils Berner
(S)AMORDNa (8)
TEATRAL (7)
ENStAKA (20)
STADsBO (9)
fRÄSARe (1)
OrGANIS(M) (6)
P(r)OSTAtA (6)
sMATTER (14)
LADDARE (14)
ARMErIN(G) (3)
(M)OnSTERA (25)

Lisa Blohm
A(S)IATISK (3)
TO(L)ERaNS (29)
LITTERA(T) (8)
BADSTEG(E) (2)
J(A)PANSKA (1)
(S)alTSTEN (18)
RENRITA (24)
S(A)NDlÅdA (4)
AMETiST (4)
KUNGS(O)Rd (2)
AVRUSTA (11)
SvÅRHET (5)
SOLRESA (5)
SLUKARE (3)
RELA(T)IOn (20)

Gunnar Andersson
STADGaR (10)
STARTER (19)
ÖREStAD (6)
FOLIERa (11)
ÖvERÖSA (3)
T(O)FSVIPA (1)
SkANDAL (11)
TOLKArE (19)
RUnDNIN(G) (1)
MALäTEN (1)
AdOP(T)ERA (3)
FULLM(A)KT (1)
LANGARe (18)

Henrik Jonés
gRÄSLIG (2)
sENTIDA (45)
IrONISK (1)
INTRADA (14)
M(A)NSTARK (6)
SIG(N)aTUR (7)
ROSSLiN(G) (5)
SKO(R)sTEN (18)
SLAGSi(D)A (4)
T(A)GELORm (2)
RENSARe (26)
DATERIn(G) (15)
NoRDÖST (2)
SPELMaR(K) (2)

Johan Rönnblom
SOLVErA (13)
(M)ILDRInG (3)
*VIsFEST (1)
ANSTaLT (10)
InFLÖDE (3)
AnSTOrM(A) (10)
TITTARE (20)
TRÄNGST (1)
LANOlIN (1)
sALDERA (31)
STENkOL (10)
KViTTRA (4)
LETARGI (12)
INHALeR(A) (6)
GRANRIs (9)
RANNSAk(A) (3)
OTuRSAm (7)

Johan Berner
VITmÅRA (1)
LASTkAJ (2)
aSKREGN (9)
RO(T)ATIoN (13)
MINeRAL (17)
TRÄKLOt (3)
VILDRoS (4)
RISOTTO (3)
TELEMAS(T) (3)
*ÅTSKiLD (2)
SENORIT(A) (4)
K(A)RLsLOK (3)
RETORIK (5)
NAUrISK(A) (1)
AZ(T)EKISk (2)
(T)EMAReSA (8)

Björn Ericson
GLaN(S)TID (7)
INSÖNDR(A) (1)
*STRUKEN (2)
tIPSARE (23)
LEKTRIS (15)
ROSMAR(I)N (8)
(S)OLARIUm (3)
(G)RAVSTEn (12)
(A)pTERBAR (1)
kROKNÄS(T) (1)
SKRODÖR (1)
OBARKAd (3)
GELaTIN (10)
(P)LANTERA (19)

Martin Bender
GESTAlT (7)
*HiTINOM (1)
TEN(N)StOP (4)
SM(I)TNInG (1)
sPO(L)IERA (9)
(SE)NAPSGAs (1)
DVÄLjAS (1)
NORMERA (11)
LeDKORT (3)
TeNDENS (9)
(T)RANDANS (12)
OrDVITS (4)
(G)RUNDLIg (5)
BELAsTA(d) (2)
KORSViS (1)

Claes von Hofsten
SONDERA (87)
SÅRANdE (9)
BRUStIT (2)
(M)ORSNINg (7)
BESKäRA (6)
STUDeRA (55)
REAgERA (10)
dANS(S)TEG (12)
*VARmKOK(A) (1)
DAGSRES(A) (10)
DReSSIN (19)

Elisabet Bruzelius
SLARVIg (8)
FARKoST (6)
TReVNAD (12)
AVKUnnA (1)

Pia Mattsson
BaRKASS (2)
OTAgBAR (3)
SODALUT (3)
VERSFOT (3)
ANdETRO (20)
TOAS(T)ArE (2)
PYjAMAS (1)

Fredrik Hansson
(T)URLIsTA (14)
S(E)GERRUS (2)
ISOtERM (12)
SL(I)TVArG (7)
SENDRAG (20)
MäSTArE (28)
BAKÄNDA (3)
föRK(U)NNA (2)
SJANG(T)IL (3)
AnSIKTE (20)
NEdKAST (14)

Roland Olsson
SpEXARE (6)
MAESTRO (30)
TILLVaR(O) (4)
ViOLETT (3)
PRE(D)AtOR (3)
RUMLARE (4)
(S)aCHSARE (1)
LIKN(A)NDE (4)
*fRAMLYS(E) (1)
RASTNIN(G) (19)
GL(A)SbORD (4)
STENBIT (9)
DISPLAY (3)
KOLTRAs(T) (5)
DANSS(T)EG (12)
OSPELAD (8)
MUNLäDE(R) (3)
DiSPLAY (3)
KASTARE (38)

Tord Eriksson
*FOlKR(A)CE (1)
TUMLARE (22)
PUnDARE (12)
RIK(S)lARM (4)
TOAlEtT (4)
FASTARE (15)
SLOcKNA (5)
SKONINg (2)
pRASSEL (13)
(P)ARTISAn (10)
(G)RASSERa (10)
GESTALt(A) (5)
AnOMALI (5)
STÅlRÖR (1)
SOrG(B)AND (6)
STADSBO (9)
HEMfRID (2)
SÄNdARE (35)

Karin Anderberg
DAN(S)KHET (5)
SpANIEN (3)
VALkrET(S) (3)
SaDLiNG (7)
D(R)ESSEra (17)
DIKTERA (23)
DISKREt (4)
(M)ÅNGLaRE (6)

Anna Andersson
PULSeRA (16)
(T)URlISTA (14)
TUNN(T)ArM (3)
StENKUL (5)
LANdERI (23)
oSIKTAD (6)
(B)OLLANDe (1)
I(N)TERNET (6)

Maria Åslund
SIKTArE (21)
OGRENaD (4)
STrESSA (22)
ÄLSKArE (11)
(F)ÄRJELEd (1)
REAGERa (10)
VÄXlARE (3)
SOTSV(A)rt (2)
*(O)MSTArTA (1)
PILSNeR (6)
INNESKo (2)
PISTAgE (11)
SNaRHET (24)

Anita Mansnerus
LASeRIN(G) (10)
fRiTIDS (1)
*RACKERI (1)
aNSTÅnD (5)
DErIVER(A) (4)
TRApETS (7)
ROT(A)TIoN (13)
SEGRARE (24)
ATLeTIs(K) (7)

Gerd Forss
SINNRiK (2)
NÄRvARO (1)
kLISTRA (27)
(T)ANKnInG (1)
*DIAFILM (1)
SNURRIG (5)
InSiDER (7)
LANSETT (22)
pUNDaRE (12)

Erik Elvers
MÄStARE (28)
BÄ(R)GnING (1)
LATINSK (10)
mäSSING (3)
BILREsA (21)
TITtARE (20)
(K)LaRNING (5)
KOTtERI (14)
BETäNkA (5)
aNORDNA (12)

Emma Ekman
STAFEtT (3)
FOrMErA (7)
(B)IldRUTA (2)
STENBRo (12)
(H)ALKNiNG (3)
AmULETT (4)
(S)ATSLÄRA (2)
(R)UTERTIa (3)
LEDAMoT (9)
ANTITEs (27)
tELNING (8)
BAnKLÅN (2)
oNORMAL (8)

Mikael Forss
SNIDArE (69)
STANDEr(T) (23)
*FELAnDE (2)
TRETtON (9)
ANDEtRO (20)
SJANg(T)iL (3)
PIsSOAR (6)
eNDASTE (21)
NOMI(N)ERA (5)
SAuDIER (17)
STRItTA (4)
fLUNDRA (5)
pRIMTAL (2)
STRIdBA(R) (16)
mINARET (31)

Jonathan Ljungberg
NIT(T)ItAL (2)
EnTROPI (12)
*GRENSaX (1)
CEnOTAF (1)
LoGOPED (1)
G(O)LFBANA (1)
RaNGER(A)D (1)
SNiTSLA (9)
OmsLUTA (6)
ÖvERLA(S)T (2)
SNÖKAN(O)n (2)
*AS(S)ONaNT (3)
StÅENDE (7)
fÖRSTAG (2)
AvGA(S)RÖR (1)
SLITBAR (7)
*iSNVEPA (1)
MURReVA (1)
bÄR(N)STEn (6)

Anders Apoy
STRIMLA (17)
SOLSIdA (17)
VäNSTER (5)

Sebastian Boukachabia
GUL(D)KANT (2)
(S)KOGSBäR (1)
NeDKOM(S)T (2)
BELASTA (14)
RIKeMAN (5)
TALANde (23)
GRåTARE (4)
H(Ä)STJOBB (1)
ÅT(E)RREsA (5)
(I)DEROMAN (5)
STyrDON (3)
NEMAToD (11)
SVU(L)STIG (3)
K(A)NTSTEn (8)
*ITALiSK (4)

Henrik Johansson
SNEDTAk (12)
*M(A)TsVINN (1)
S(N)äLLHET (5)
D(A)LLRiNg (3)
sTISSIG (1)
SEPARAT (5)
(A)LSTRArE (13)
KRIGsÅR (2)

Erik Bengtsson
(S)NORGÄRS (3)
DElTAGA (7)
HÅRkNUT (2)
HETSJ(A)kT (5)
SLöSERI (5)
SaLTERI (64)
SKEDvIS (1)
*STÖPARE (1)

Sonny Apoy
KiN(D)TAND (5)
(D)RIvHjUL (1)
*(N)ATTANdE (1)
STaRTER (19)
ASSIetT (21)
TEStARE (40)
KREaTUR (3)

Hilda Forss
STRYPA(R)E (2)

Alexandra Svanteson
TREDsKA(S) (11)
IRIsERA (15)
KAROTIN (6)
TANigHE(T) (6)
eLDSTR(I)D (12)
(K)RAGsTEn (6)
SARDELL (11)
oVARSAM (3)
Bet(T)LARE (4)
MARoDÖR (1)
KORTEgE (7)
nEDRESA (19)

Turid Petersson
AnBRIN(G)A (2)
TIBEtAN (3)
ENT(R)ÄGEN (3)
S(N)äLLTåG (1)

Paul Eberhardsson
*(S)MATTRIG (3)
SNIDARE (69)
BOSÄtTA (2)
FrISTAD (21)
TORDERA (11)
(S)ILLKUnG (3)
SNÖFL(IN)GA (1)
*AVK(A)STaD (1)
SNATTRA(N) (13)

Jonatan Jungmalm
STRAnDA (46)
STRAnDA (46)
(I)NSPÄRRA (2)
RULL(A)NDe (2)

Monica Ringheim
LITtERA (33)
KRAFTIG (6)
HÄLSOSA(M) (1)
K(A)STReRA (15)
SLUdDeR (2)
BiTANDE (16)

Gustaf Gimstedt
RASANDE (22)
BURRITO (1)
SkILDRA (20)
IDROTTA (17)
PYRAMiD (2)
PODAGeR (3)
SLUTR(O)ND (1)
RANSoN(ER)A (1)
RåDSLAG (7)
PLISTER (5)
MAESTrO (30)
SAUTERA (34)
BITNINg (1)
(R)ÄNNANdE (1)
MEDVER(K)A (3)
PAKEtRE(SA) (1)
sNATTE(R)I (33)

Mattias Persson
ELDSKEn (7)
ÖG(O)NLocK (2)
ALLiANS (6)
SViNdEL (7)
DETE(K)tOR (2)
FUNDER(A)r(E) (1)

Åke Qvarfordt
(S)ANDJORd (2)
stENISK (5)
laOTIER (29)
ErOTISK (20)
bASSÄNG (4)
KULbANA (1)
*LANDARE (6)
RENKALv (4)
SLARVER (4)
S(E)MINERA (9)

Daniel Andersson
MiNARET (31)

Åsa Sjödin
PRIsRAS (2)
BETONAD (7)
TRäNARE (31)
RETsINA (59)
P(L)OCKArE (2)
BESiNNA (11)
ANSVArA (6)
STORLEK (10)
KRoKeTT (1)
REALIST (54)

Birgit Hognert
SVALÖRt (1)
eLDFAST (15)
gNIdARE (14)

Therese Fransson
STRUMPA (4)
SLUDdRA (11)
TElNING (8)
KLaTSC(H)A (1)
eLVÄRME (1)

Kalle Magnér
ERSäTTa (6)
STAK(N)ING (6)
*PANTBaR (1)
RETSiNA (59)
mONTERA (25)
KINETiK (1)
FEMTIEN (3)

Minos Papadogiannakis
PRaSSEL (13)
KäTTERI (2)
BÄTtR(I)nG (6)
FELTÄNk (1)